යෞව්වනයන් සිව් දෙනෙකු නවාතැන් ගෙන සිටින සොදුරු නවාතැන් පළකින් …

 

මේ සුමධුර රාවය හමා එන්නේ රූප පෙට්ටි මැදිරියකින්නම් නෙවයි. කටකාර යෞව්වනයන් සිව් දෙනෙකු නවාතැන් ගෙන සිටින සොදුරු නවාතැන් පළකින්. සත්සරයත් සුභාවිත පද මාලාවක රස වින්දනය ගැනත් ඔවුන් ගෙත්තම් කරන වදන් කවිකාරයි….අරුත්බර රස වෑහෙන අදහස් ගොන්නක් අතරින් විහිදෙන සුභාවිත ගී ලොවක කිමිදෙන්නට සහෘද රසික ඔබටයි මේ ඇරයුම්!

THE RAJPAL ABEYNAYAKE COLUMN: IF THE U.S ENCOURAGES NEO-NAZISM, WHY DO THEY BLAME THEIR PRESIDENT?

 

IMG_4087

President Trump said the neo-Nazis in Charlotesville had a permit

 

imageThe Rajpal Abeynayake Column

(Rajpal Abeynayake, Attorney at Law, was the former Editor-in-Chief of the Daily News, the Sunday Observer, and the English language weekly, Lakbimanews.)

Recently, the political establishment of the United States of America went into apoplexy, deriding the President Donald Trump for allegedly encouraging neo Nazism and blatant racism by his reaction to a Ku Klux Klan and neo Nazi rally in Charlottesville Virginia, in the USA.

Continue reading THE RAJPAL ABEYNAYAKE COLUMN: IF THE U.S ENCOURAGES NEO-NAZISM, WHY DO THEY BLAME THEIR PRESIDENT?

THE RAJPAL ABEYNAYAKE COLUMN: RK RUCKUS ROCKS GOVT; A RAJAPAKSHE IS ON HIS WAY

 

image

THE RAJPAL ABEYNAYAKE COLUMN

(Rajpal Abeynayake, Attorney-at-law, was the former Editor-in-Chief of the Daily News, the Sunday Observer, and the English language weekly, Lakbimanews.)

IMG_3966
Left: Ravi K and Arjuna Mahendran concocted a toxic brew; Right: There is a Rajapaksha, vulture like, hoping to swoop in

Ravi Karunanayake resigned. His portfolio, that is.
It is an event that caused some political convulsions, but would cause many more. Probably.
Whatever remains of the legitimacy of this government is gone, or if not completely gone, is hanging by a thread.
This was not a mere scandal. It was out in the open, and the facts of the case were plain enough, for the ordinary man to see and decide, that egregious corruption was involved.
The events surrounding the resignation of the involved party from his Cabinet portfolio, were a complete disgrace.

Continue reading THE RAJPAL ABEYNAYAKE COLUMN: RK RUCKUS ROCKS GOVT; A RAJAPAKSHE IS ON HIS WAY