යෞව්වනයන් සිව් දෙනෙකු නවාතැන් ගෙන සිටින සොදුරු නවාතැන් පළකින් …

 

මේ සුමධුර රාවය හමා එන්නේ රූප පෙට්ටි මැදිරියකින්නම් නෙවයි. කටකාර යෞව්වනයන් සිව් දෙනෙකු නවාතැන් ගෙන සිටින සොදුරු නවාතැන් පළකින්. සත්සරයත් සුභාවිත පද මාලාවක රස වින්දනය ගැනත් ඔවුන් ගෙත්තම් කරන වදන් කවිකාරයි….අරුත්බර රස වෑහෙන අදහස් ගොන්නක් අතරින් විහිදෙන සුභාවිත ගී ලොවක කිමිදෙන්නට සහෘද රසික ඔබටයි මේ ඇරයුම්!

THE RAJPAL ABEYNAYAKE COLUMN: IF THE U.S ENCOURAGES NEO-NAZISM, WHY DO THEY BLAME THEIR PRESIDENT?

 

IMG_4087

President Trump said the neo-Nazis in Charlotesville had a permit

 

imageThe Rajpal Abeynayake Column

(Rajpal Abeynayake, Attorney at Law, was the former Editor-in-Chief of the Daily News, the Sunday Observer, and the English language weekly, Lakbimanews.)

Recently, the political establishment of the United States of America went into apoplexy, deriding the President Donald Trump for allegedly encouraging neo Nazism and blatant racism by his reaction to a Ku Klux Klan and neo Nazi rally in Charlottesville Virginia, in the USA.

Continue reading THE RAJPAL ABEYNAYAKE COLUMN: IF THE U.S ENCOURAGES NEO-NAZISM, WHY DO THEY BLAME THEIR PRESIDENT?